Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Tegelhandel Medemblik

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Tegelhandel Medemblik, hierna te noemen gebruiker, en een koper cq opdrachtgever, hierna te noemen koper, waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

Artikel 2. Offertes 
2.1 Offertes van gebruiker zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte. 
2.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is gebruiker niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van gebruikers offerte. 
2.3 In offertes van gebruiker genoemde levertijden en andere voor door gebruiker te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding. 
2.4 Door gebruiker opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege. 
2.5 Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen. 
2.6 Gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan schriftelijk wordt bevestigd. 

Artikel 3. Levering 
3.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn. 
3.2.De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. 
3.3 Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval wachttijden, opslag- en transportkosten, verschuldigd zijn. 

Artikel 4. Levertijd 
4.1 Door gebruiker opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. 
Artikel 5. Deelleveringen 
5.1 Het is gebruiker toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 

Artikel 6. Technische eisen enz.
6.1 Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is gebruiker er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties. 
6.2 Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld. 

Artikel 7. Ontbinding van de overeenkomst
7.1 Een overeenkomst tussen gebruiker en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien gebruiker de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. In genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen. 
7.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan gebruiker zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 8. Garantie 
8.1 Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabrikagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. Koper dient gebruiker in de gelegenheid te stellen de juistheid van de gestelde gebreken te onderzoeken. 
8.2 Indien de verpakking ongedeerd is, zit er geen garantie op evt. gebroken tegels in de doos. 
8.3 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies dan wel wanneer de zaak voor andere dan de geëigende doeleinden wordt gebruikt. 
8.4 Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven. 

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen 
9.1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: – of de juiste zaken zijn geleverd; – of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen (kwaliteits)eisen. 
9.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering aan gebruiker te melden. 
9.3 Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. 
9.4 Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan gebruiker worden geretourneerd. 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Alle door gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom van gebruiker totdat de koper alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten koopovereenkomsten is nagekomen. 

Artikel 11. Prijs/Prijsverhoging 
11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen in Euro`s, inclusief BTW, af magazijn. 
11.2 Indien gebruiker met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden. 
11.3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 12 Betaling 
12.1 Betaling van tegels, lijmen of gereedschap dient in de winkel per pin betaald te worden.
12.2 Betaling van tegelwerk of aanverwante werkzaamheden dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze. 
12.3 Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. 
12.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn. 

Artikel 13. Incassokosten
13.1 Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. 2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

Artikel 14. Aansprakelijkheid 
14.1 Gebruiker is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk: 
14.1.1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 8 (Garantie) van deze voorwaarden. 
14.1.2. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten; 
14.1.3. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in een onderhavig geval te verstrekken uitkering. 4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en gebruiker aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

Artikel 15. Overmacht
15.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van gebruiker daaronder begrepen. 
115.2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
115.3. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 16. Geschillenbeslechting
De rechter cq kantonrechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. 

Artikel 17. Toepasselijk recht 
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing.